Qui pot formar part


Tots els professionals que treballin dins del sector dels espectacles infantils i familiars.

ARTISTES*
COMPANYIES
PRODUCTORES
DISTRIBUÏDORS
SALES D’EXHIBICIÓ

*amb entitat jurídica pròpia

Quotes socis

Les quotes tenen un import de 15 € al mes, a pagar cada 6 mesos a través de rebut bancari.

Fitxa sol·licitud admissió soci — Associació Kacu Mensi

*El camp és obligatori

Admissió de socis

Un cop omplerta la sol·licitud, degudament signada pel representant de l’entitat, la Junta Directiva de l’Associació Kacu Mensi aprovarà, si s’escau, l’admissió del nou soci segons l’establert a l’Article 4t dels Estatuts de l’Associació, tot informant posteriorment a l’Assemblea General d’aquest fet, en compliment del que determina l’apartat i) de l’Article 9 dels esmentats Estatuts.